Ενημερώτικο Φυλλάδιο

 

 

Ιστορικό

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΙΑΝΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Κληροδότημα Αν. νόμου 2039/39

Ν.Π.Ι.Δ. – Π. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 5/7/1926

(Φ.Ε.Κ. 269/8-8-1926 Τ.Α.)

Ο Θεόδωρος Δ. Τριάντης ιδρυτής της Σχολής την 26η Σεπτεμβρίου του 1911 συνέταξε ιδιόχειρη μυστική διαθήκη με την οποία διέθεσε ολόκληρη την περιουσία του για την ίδρυση εκπαιδευτικού ιδρύματος . Γράφει επί λέξη «Ονομάζω και εγκαθιστώ κληρονόμο γενικόν  πάσης της κινητής και ακινήτου περιουσίας μου τον ενταύθα Δήμο Πατρέων, εν πόλη του οποίου ανδρώθην και εγήρασα,, δια της οικονομίας και της εργασίας απέκτησα την περιουσίαν μου».

«Θέλω και διατάσσω ίνα η περιουσία μου, είτε ολόκληρος, είτε μόνη προσοδός της χρησιμεύσει εις την ίδρυσην μιας επαγγελματικής και Βιομηχανικής Σχολής εις την οποία θα μορφώνονται νέοι και νέαι και θα γίνονται κατάλληλοι τεχνίται και βιομήχανοι.

Για όσον το δυνατόν πρακτικώτερας διδασκαλίας εις επαγγέλματα πρακτικά και όχι επιστήμες».

Η διαθήκη δημοσιεύθηκε τις 2 Μαρτίου 1913. Μετά το θάνατο του Θ. Τριάντη και το έτος 1926, δημοσιεύθηκε προεδρικό διάταγμα με το οποίο ιδρύθηκε Νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Τριάντειος Τεχνική και Βιομηχανική Σχολή Πατρών». Η σχολή λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, βάσει των διατάξεων περί ιδιωτικής εκπαίδευσης και διοικείται από επιτροπή –σύμφωνα με την επιταγή του διαθέτη- προεδρευομένη από τον εκάστοτε Μητροπολίτη Πατρών με αντιπρόεδρο τον Δήμαρχο Πατρέων και μέλη τον Νομάρχη Αχαΐας, τον Δ/ντή της Εθνικής Τραπέζης, τον πρόεδρο εφετών, τον πρόεδρο πρωτοδικών, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Πατρών, τον πρόεδρο του Βιομηχανικού επιμελητηρίου Πατρών, δύο αιρετά μέλη, ένα εκ της οικογενείας Τριάντη και ένα μέλος ακόμα. Συνολικά η Δ. Ε. αποτελείται από 11 μέλη.

Η Δ.Ε. της σχολής κατά τα μακρά έτη της λειτουργίας της, αξιοποίησε εις το έπακρο την περιουσία του Διαθέτη και πραγματοποίησε  σημαντικές επενδύσεις στον εκπαιδευτικό κυρίως τομέα, έτσι:

i. Η φοίτηση στη Σχολή παρέχεται δωρεάν (Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

ii. Όπως προκύπτει από τα αρχεία και τα πρακτικά του Ιδρύματος σαν Σχολή πρωτολειτούργησε το έτος 1920 ως Σχολή Μηχανοτεχνίας και Ηλεκτροτεχνίας με διαμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών ως προς την διδακτέα ύλη από τη Σχολή. Το έτος 1927 λειτούργησε στη Σχολή και ειδικότητα Καλλιτεχνικής και Ξυλουργικής (με εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα από το Υπ. Βιομηχανίας). Το έτος 1958 ως μέση Τεχνική σχολή.

iii. Το έτος 1949 αγοράστηκε οικόπεδο στο τέρμα της οδού Ιωνίας (134) εκτάσεως 10 στρεμμάτων και το έτος 1950 θεμελιώθηκε το ιδιόκτητο κτήριο της Σχολής το οποίο αποπερατώθηκε το έτος 1953. Τα  κτίρια  έχουν κάλυψη 2.599 m2. O υπόλοιπος χώρος έχει δενδροφυτευθεί και υπάρχουν πεζόδρομοι και γήπεδο αθλοπαιδιών. Επίσης στο χώρο αυτό ευρίσκεται η προτομή του ιδρυτού της Σχολής Θεόδωρου Τριάντη  έργο  του Μιχαήλ. Τόμπρου. Το κτίριο κατασκευάστηκε με πιστώσεις του Υπ. Εθνικής Οικονομίας, με δάνειο ανασυγκροτήσεως (σχ. Μάρσαλ), το δε ποσό εξοφλήθηκε από την Τριάντειο Σχολή με δόσεις και με δικά της έσοδα από την περιουσία του Ιδρύματος. Από της κατασκευής έχουν γίνει τροποποιήσεις στην πρόσοψη (αλλαγή παραθύρων) και επισκευές κατά καιρούς για αντισεισμική προστασία και μικροεπισκευές για την συντήρησή του.

iv. Η σχολή λειτούργησε αρχικά και μέχρι το 1961 ως Τεχνική Σχολή, παρέχοντας πτυχία. Το έτος 1961 καθιερώθηκαν οι κατώτερες Τεχνικές Σχολές και με βάση τον ισχύοντα νόμο  λειτούργησε και η Τριάντειος μέχρι το 1972 δεχόμενη απόφοιτους Δημοτικού Σχολείου τους οποίους εκπαίδευε στις ειδικότητες του Μηχανοτεχνίτη και Ηλεκτροτεχνίτη.

- Από το έτος 1973 ιδρύθηκαν στη Σχολή εκτός των ανωτέρω και άλλες τρεις ειδικότητες: του Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων, του Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων και του Υδραυλικού.

- Το έτος 1977 καταργήθηκαν οι κατώτερες Τεχνικές Σχολές και μετατράπηκαν σε Μέσες νέου τύπου δεχόμενες απόφοιτους Γυμνασίου και η Σχολή λειτούργησε με ειδικότητες Μηχ. Αυτοκινήτων, Ηλεκτρ. Αυτοκινήτων, Υδραυλικών, Ηλεκτρονικών,  Ηλεκτρολόγων ΕΗΕ και Εργαλειομηχανών.

- Το έτος 1985 με τον Ν.1576 μετονομάσθηκε σε ΤΕΣ (Τεχνική Σχολή) και η Τριάντειος λειτούργησε με τις αντίστοιχες ειδικότητες.

- Από το έτος 1998 μετετράπη σε ΤΕΕ Α’ ΚΥΚΛΟΥ και η Σχολή λειτούργησε με τρεις Τομείς: Μηχανολογικό, Ηλεκτρολογικό,  Ηλεκτρονικό και ειδικότητες: Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Μηχανών Αυτοκινήτου, Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων, Επισκευής και Συντήρησης Μονάδος Η/Υ, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων, Ηλεκτρολογίας Αυτοκινήτου.

- Το έτος 2000 στη Σχολή κατόπιν αποφάσεως της Δ.Ε. χορηγήθηκε και άδεια λειτουργίας Β κύκλου σπουδών από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΤΕΕ Β΄ Κύκλου) με τις ειδικότητες: Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης, Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού, Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών Χώρων, Ηλεκτρονικών Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων. 

- Το έτος 2006 η Σχολή μετετράπει σε Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) κατόπιν αποφάσεως της Δ.Ε. και της χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΕΠΑ.Λ. για τρείς ειδικότητες: α) Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, β) Ψυκτικών εγκαταστάσεων και Κλιματισμού και γ) Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου.

- Το έτος 2008 η Σχολή λειτούργησε παράλληλα με το ΕΠΑ.Λ. και Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) με δύο ειδικότητες (θερμοϋδραυλικούς και Ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων) η οποία είχε 100 μαθητές. Η Τριάντειος ΕΠΑΣ σταμάτησε τη λειτουργία της στις 31/8/2012.

- Στη Σχολή κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2012-2013 εργάστηκαν είκοσι τρείς (23) καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος με διάφορες σχέσεις εργασίας. Η επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού γίνεται με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια.

- Το μαθητικό δυναμικό της Σχολής κατά το προηγούμενο σχολικό έτος ανήλθε σε 150 μαθητές οι οποίοι όταν αποφοιτήσουν θα εμπλουτίσουν τον παραγωγικό τομέα της τοπικής κοινωνίας με ικανά τεχνικά στελέχη.

- Δια την εν γένει προσφορά της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση της χώρας μας η Σχολή ετιμήθει το έτος 1973 με βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών.